RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor    

  • ruda 1
  • ruda 2
  • ruda 3
  • ruda 4

Razvoj


Rudnici željezne rude "Ljubija Prijedor se bave istraživačko-razvojnom komponentom, samostalno i u saradnji sa odgovarajućim institutima i fakultetima iz zemlje i šire.
Istraživačko-razvojne aktivnosti usmjerene su na :

a) istraživanje u "Ljubijskoj metalogenetskoj oblasti":
- željeznih ruda (oksidnih i karbonantnih);
- prirodnih mineralnih oksida (pigmenata);
- ruda barita sa željeznim rudama;
- glina za potrebe industrije keramike i vatrostalstva;
- ostalih mineralnih sirovina: metala, nemetala i građevinskih materijala.

b) razvoj:
- permanentna poboljšanja tehničko-tehnoloških rješenja u proizvodnji koncentrata
mineralnih sirovina;
- utvrđivanje i primjena novih tehnologija u zavisnosti od uslova koncentracije i eksploatacije mineralnih sirovina i
- više faze tehničko-tehnoloških priprema mineralnih sirovina za dalju preradu.

c) razvojni programi:
U toku dosadašnjeg rada Rudnici željezne rude "Ljubija" Prijedor, su vlastitim znanjima razvili i slijedeće proizvodnje: - prirodnih željeznih oksida - pigmenta sada "FEROX" a.d. Prijedor
- obrade metala eksplozijom - sada "TOMEX" a.d. Prijedor
- mašinskih dijelova i sklopova za strojeve i postrojenja - sada "FADIS" a.d. Prijedor
- protektiranje pneumatika za teška-teretna i teretna vozila - sada "PROTEICT"
- mjernih instrumenata (termometri, manometri u štednji likvidirano, ampermetri) i dr.

Dostignuvši određeni nivo razvoja u proizvodnji, 1994. godine obezbjeđeni su i uslovi za formiranje i razvoj Rudarsko-geološkog instituta u Prijedoru. Zadatak ove institucije je primjenjeni naučno-istraživački rad iz oblasti rudarstva.

Sa kompanijom ArcelorMittal osnovano je zajedničko preduzeće 2004. godine na paritetu 51:49 u korist ArcelorMittala i pokrenuta proizvodnja željezne rude prema projektu. Dostignuti kapacitet proizvodnje iznosi do 2,0 mil. t/god. koncentrata željezne rude.

Uspostavljanjem proizvodnje na Rudniku Omarska omogućava se :
- nastavak kontinuiranog istraživanja ljubijske metalogenetske oblasti,
- nastavak istraživanja mogućnosti eksploatacije drugih mineralnih sirovina u zahvatu eksploatacije željeznih ruda te
- razvoj industrijskih kapaciteta na bazi utvrđenih mineralnih sirovina: keramičkih i
ciglaskih glina, kvarcnih pjeskova, kaustobiolota i dr.

Najnovija vijest

Fabrika za protektiranje...

Fabrika za protektiranje kamio...

Detaljnije...

Ruda željeza