Iron ore mines ”Ljubija” a.d. Prijedor

News

Documents

for downloading

39 SA izmjena dnevnog reda - you can download the document  here.

Poziv za Skupštinu akcionara 22.12.2023. - you can download the document here.

Obavještenje akcionarima o isplati didvidende 06.09.2022. godine – you can download the document here.

OBAVJEŠTENJE ZA AKCIONARE – you can download the document here.

POZIV NA 22. SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA – you can download the document here.

POZIV NA SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA – you can download the document here.

Bilans stanja 2022.god. – you can download the document here.

Revizorski izvještaj 2022.god. – you can download the document here.

Bilans uspjeha 2022.god. – you can download the document here.

Finansijski izvještaj Ljubija – you can download the document here.

Note uz periodični finansijski obračun za 2022. godinu – you can download the document here.

Note uz finansijski izvještaj za 2021. godinu – you can download the document here.

Izvještaj o reviziji za periodični obračun 01.01.-30.06.2022. godine – you can download the document here.

Izvjestaj o reviziji za 2021. godinu – you can download the document here.

Izvještaj o poslovanju za 2021. godinu – you can download the document here.

Finansijski izvještaj za periodični obračun 01.01.-30.06.2022. – you can download the document here.

Finansijski izvještaji za 2021.godinu – you can download the document here.

Odluka o stavljanju van snage odluke o trećoj emisiji akcija – you can download the document here.

Odluka o stavljanju van snage odluke o povećanju osnovnog kapitala – you can download the document here.

Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o trećoj emisiji redovnih akcija – you can download the document here.

Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o povećanju osnovnog kapitala – you can download the document here.

Odluka o sazivanju 23. vanredne skupštine akcionara 16.09. – you can download the document here.

Odluka o sazivanju 23. vanredne skupštine akcionara 16.09. str 2 – you can download the document here.

ODLUKA O RASPODJELI PRIVREMENE DOBITI 2022.god. – you can download the document here.

ODLUKA O RASPODJELI PRIVREMENE DIVIDENDE 2022.god. – you can download the document here.

ODLUKA O IZVRŠENOJ REVIZIJI – you can download the document here.

ODLUKA O IZMJENI STATUTA RŽR LJUBIJA A.D. 21. vanredna skupština – you can download the document here.

ODLUKA O III EMISIJI REDOVNIH AKCIJA 21. vanredna SA – you can download the document here.

ODLUKA O POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA RŽR LJUBIJA 21. vanredna skupština – you can download the document here.

ZAPISNIK 23. VA – you can download the document here.

Zapisnik sa 22. vanredne SA 16.08.2022. godine – you can download the document here.