Rudnici željezne rude ”Ljubija” a.d. Prijedor

Publikacije

Publikacije

Rudnici željezne rude ”Ljubija” a.d. Prijedor

Rudarski Institut – Prijedor i RŽR ”'Ljubija” – Prijedor od 1972 godine bave se izdavačkom djelatnošću. 1972 godine izašao je prvi broj stručnog časopisa za oblast rudarstva pod imenom ”BILTEN”. U ovom stručnom časopisu obrađivane su sve teme iz oblasti rudarstva, gdje su prikazana dostignuća svih tehničkih disciplina koje se primjenjuju u rudarstvu kao što su:

 

 • – Osnovna geološka istraživanja mineralnih sirovina
 • – Regionalna geološka istraživanja
 • – Istraživanja ležišta
 • – Hidrogeološka istraživanja
 • – Ekonomska geologija
 • – Usitnjavanje mineralnih sirovina
 • – Koncentracija mineralnih sirovina
 • – Odvodnjavanje mineralnih sirovina
 • – Primjena mineralnih sirovina u metalurgiji i neorganskoj tehnologiji
 • – Geodetski radovi u rudarstvu

 

 • – Rudarska istraživanja
 • – Geomehanička istraživanja
 • – Bušenje i miniranje stjenskih masa
 • – Utovar i transport mineralnih sirovina
 • – Priprema mineralnih sirovina
 • – Građevinski radovi u rudarstvu
 • – Održavanje rudarske mehanizacije
 • – Primjena kompjutera u rudarstvu
 • – Informacioni sistemi u rudarstvu
 • – Organizacija rudarskih preduzeća

 

Pored izdavanja stručnog časopisa ”BILTEN” organizovan je veliki broj stručnih savjetovanja i simpozijuma sa štampanim Zbornikom radova. Izdavane su monografije i knjige iz oblasti rudarstva, kao što su:

 • Vukašin Sandalj, Ljubijsko rudarenje, Prijedor 1981.
 • Rade Bašić, Ljubijski rudari, Prijedor 1981.
 • Mr Ranko Cvijić, Mineralni resusrsi željeza, pelitoidne rude Ljubijske metalogenetske oblasti i perspektive razvoja, Beograd 2001.
 • Mr Ranko Cvijić i dr Milan Gašić, Sistem menadžmenta kvalitetom, Prijedor 2001. a štampana djela dostavljaju se na relevantne adrese.

 

Sva štampana djela čuvaju se u stručnoj biblioteci Rudarskog instituta i RŽR ”Ljubija” – Prijedor.